Om SKI | Medarbeidere | Her finner du oss   

Skogfondskalkulator

Her finner du en kalkulator som beregner økonomisk virkning av skogfondet. Du legger først inn kostnader ved påtenkte investeringer og tiltak som kan dekkes via skogfondet, samt evt. tilskudd. Så beregnes behovet for skogfondsmidler.

Etter innlegging av skogeierens marginale skattesats, volum og bruttopris på planlagt hogst, beregnes hvor mange prosent av virkets bruttoverdi som bør avsettes i skogfondet, og hva tiltakene reelt koster skogeieren etter skattevirkningen av skogfondet. Den store økonomiske effekten av å dekke skoginvesteringer over skogfondet skyldes at 85 % av det brukte beløpet er skattefritt.

Planlagte tiltak:

Skogkultur og -skjøtsel:

Areal dekar
Kostnad
Kr/dekar
Tilskudd i %
Markberedning, vegetasjonskontroll
Planting
Suppleringsplanting
Ungskogpleie (rydding, regulering)
Stammekvisting
Forhåndsrydding før tynning
Underskudd ved tynning
Gjødsling

Skogsveier:

Lengde meter
Kostnad
Kr/meter
Tilskudd i %
Nybygging av bil- og traktorveier
Sommervedlikehold av skogsbilvei
Ombygging og opprusting av skogsveier

Andre tiltak:

 
Totale kostnader
Tilskudd i %
Bioenergianlegg
Grøfterensk og suppleringsgrøfting
Tiltak for å forebygge skader på skog (vilt, insekter m.m.)
Tiltak for å bevare spesielle miljøverdier
Skogbruksplan med miljøregistreringer
Forsikring (storm, brann)
Kurs
Grensemerking

Skattesats og skogfond:
Evt. innestående på skogfond
Skogeiers marginale skattesatsINFO
Sett inn egne tall i kalkulatoren. Forhåndsinnsatte kostnadstall er veiledende og vil variere. Tilskuddssatser må undersøkes hos kommunen.


VEIPROSJEKT
Veiprosjekt må forhåndsgodkjennes av kommunen.
BIOENERGIANLEGG
Bioenergianlegg er underlagt spesielle regler, og økonomisk effekt beregnes ikke helt korrekt.
Må forhåndsgodkjennes av kommunen.


SKOGBRUKSPLAN
Skogbruksplaner er underlagt spesielle regler og økonomisk effekt beregnes ikke helt korrekt.

SKATTESATS
Skattesats styres av lønnsinntekt + personinntekt næring:

ca. 50 000 - 527 400 kr 38,4 %
527 400 - 857 300 kr 47,4 %
857 300 - 50,4 %